On 30 December 2016 the Ukrainian President, Petro Poroshenko, rectified two significant laws adopted by Ukrainian Parliament earlier in 2016:

·         "On introduction of changes to the Law of Ukraine "On the main principles of state control in the sphere of business activity" in respect of liberalization of the state control system" dated 3 November 2016 No. 1726-VIII

·         "On temporary peculiarities of conducting state control in the sphere of business activity"dated 3 November 2016 No. 1728-VIII

The above legislation came into force on 1 January 2017. The main points to be noted are:

·         Prohibition for controlling authorities to conduct planned inspections of business entities until 31 December 2017.

·         Until 31 December 2017 the extraordinary inspections can only be conducted based on a grounded application of an individual approved by the state regulatory service, upon written request of a business entity, based on a court's decision and in case of emergency or causality caused by the company's business activity.

·         Introduction of a presumption of innocence of a business entity/private entrepreneur according to which all ambiguous provisions should be interpreted to the benefit of a business entity/private entrepreneur.

·         Limiting the maximum duration of planned inspections to:

o    10 days per single inspection and 30 days per year for the large and mid-sized business entities;

o    5 days per single inspection and 15 days per year for the small and micro business entities.

·         Limiting the frequency of planned inspections (once every two years, once every three years or once every five years depending on the risk level assigned to a business entity/private entrepreneur).

·         Limiting the grounds for initiation of extraordinary inspections (for example the time to correct a mistake is to be provided, and only if a mistake is not corrected is an inspection to be carried out).

·         Production, sales, conduct of works or provision of services can only be suspended or stopped based on a court decision.

·         Controlling authorities shall issue consultations (recommendations) of general (available on the web-site) or private nature. Such consultations can be relied upon during inspection and communication (with authorities) and in a court. Moreover, the business entity cannot be held liable if it acted on the basis of a consultation even if it has been subsequently amended or cancelled.

·         Establishing an integrated electronic database ("Integrated Automatized System of State Control") which will contain information on state control of businesses, information on every inspection that is planned or has already been carried out. All controlling authorities are obliged to upload information to the database based on the results of the inspections, as well as the inspection plans for the next calendar year.

***

We hope that the above information will be helpful for you. Please do not hesitate to contact us, should you have any questions.

 

Зміни щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

30 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав два важливі закони, які були прийняті раніше у 2016 році, зокрема:

·         "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду" від 3 листопада 2016 року № 1726-VIII

та

·         "Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 3 листопада 2016 року № 1728-VIII

Вищенаведені закони вступили в силу 1 січня 2017 року. Основними змінами та нововеденнями, які запроваджуються цими законами, є наступні:

·         До 31 грудня 2017 року контролюючим органам заборонено здійснювати планові перевірки суб’єктів господарювання;

·         До 31 грудня 2017 року позапланові перевірки здійснюються на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав за погодженням Державної регуляторної служби,  за письмовою заявою суб’єктів господарювання, за рішенням суду або у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

·         Запроваджено презумпцію правомірності діяльності суб’єкта господарювання - у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта або норми різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування  обов'язків суб'єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах суб'єкта господарювання;

·         Обмежено максимальну тривалість планових перевірок бізнесу до:

o    10 днів для однієї перевірки та до 30 днів протягом календарного року - для великих та середніх суб’єктів господарювання;

o    5 днів для однієї перевірки та до 15 днів протягом календарного року - для суб’єктів мікро-, малого підприємництва.

·         Встановлено обмеження частоти проведення планових перевірок (кожні два, три або п’ять років залежно від ступеню ризику, визначеного органом державного нагляду для юридичної особи/фізичної особи - підприємця);

·         Скорочено кількість підстав для здійснення позапланових перевірок (наприклад, відтепер обов’язково надається час для виправлення помилки у документі обов’язкової звітності і перевірка проводиться лише якщо така помилка не виправлена);

·         Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду;

·         Встановлено право контролюючих органів видавати загальні (оприлюднюються в офіційному виданні та на офіційному веб-сайті) та індивідуальні консультації (надаються конкретним суб’єктам господарювання). На такі консультації можна посилатися під час проведення перевірок, у відносинах з державними органами, а також під час судового розгляду. Суб'єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності, якщо він діяв відповідно до консультації, навіть якщо вона була змінена чи скасована;

·         Запровадження інтегрованої електронної бази даних ("Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)"), в якій у відкритому доступі будуть міститися відомості про державний контроль за бізнесом, зокрема інформація про заплановані та проведені заходи державного контролю (перевірки). Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані вносити до бази даних відомості  про результати здійснених перевірок, плани перевірок на наступний рік та інші відомості.

***

Сподіваємося, що викладена вище інформація буде для вас корисною. У разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, звертайтеся до нас.