VoxUkraine Newsletter 62 
(January 12-20, 2017)

 
Quote of the Week:

Tymofiy Mylovanov
, Deputy Chairman of the Council of the National Bank of Ukraine

Inflation targeting has several advantages. First, it promotes the political independence of the central bank. Second, a clear inflation target also protects the central bank from serving short-term fiscal needs of the government that would adversely affect the economy. Third, inflation targeting is an effective way to control public expectations about inflation. Thus, in order for inflation targeting to work effectively, the inflation target should be the highest priority for the central bank, and the public and the government must believe it so.
Думка тижня:

Тимофій Милованов
, Заступник Голови Ради НБУ


Інфляційне таргетування має декілька переваг. По-перше, воно підвищує політичну незалежність центрального банку. По-друге, чітка інфляційна ціль захищає центральний банк від обслуговування короткострокових фіскальних потреб влади, які могли б негативно впливати на економіку. По-третє, інфляційне таргетування є ефективним способом контролю над суспільними очікуваннями щодо інфляції. Таким чином, для того, щоб інфляційне таргетування працювало ефективно, інфляційна ціль повинна бути першочерговим пріоритетом для центрального банку, а громадськість та уряд повинні у це вірити. 
 
The Latest
Oligarchs. More a symptom than a cause of Ukraine’s crisis

Oligarchs have captured the Ukrainian state. However, they are more a symptom than the cause of the country’s crisis. That is why successful de-oligarchisation would not bring real progress, but only give rise to a new generation of oligarchs, analyses Heiko Pleines, Professor of Comperative Politics at the University of Bremen. 
 
The Failed Promise of Deoligarchization in Ukraine

The oligarchic system, which inseparably involves informal ties and corruption between the the top tiers of government and oligarchs, did not disappear after the Revolution of Dignity. It merely evolved slightly to adapt to the new political situation. A closer look at the relationships between the government and big business by Wojciech Konończuk,Senior Fellow at the Centre for Esstern Studies, shows that all post-Maidan statements of Ukraine’s top officials about ‘deoligarchisation’ are pure wishful thinking.
 
іМоRе # 51. An ambiguous start to the year: anti-reforms prevented the manifestation of a decent result

The index for monitoring of reforms (iMoRe) remains low. Assessment of reforms progress for December 19, 2016 – January 8, 2017 is only +0.8 points out of a possible +5.0 points. Progress was observed in public administration reform, public finances and the business environment. Even though these areas have benefitted from a number of progressive legislative actions, the index value is low due to several anti-reforms.
 
The NBU Goal and Tasks For 2017: Inflation Targeting Alone Is Not Enough

The first and foremost priority of the National Bank of Ukraine (NBU) is to keep inflation low. This is stated in the law, and in the principles of the monetary policy for 2017-2020 proposed by the NBU Board, and recently approved by the NBU Council. The goal for 2017 is set at 8+-2%. Will the public accept this goal, asks Tymofiy Mylovanov, Deputy Chairman of the Council of the National Bank of Ukraine? 
 
A Super State Bank: PrivatBank Has Been Nationalised. What Comes Next?

The market share of state-owned banks has been constantly growing since 2014 when a so-called banking sector cleanup started. After PrivatBank was nationalised, the government’sshare exceeded 50%. How should we view this, what will it result in, and what can the state actually do about PrivatBank?Mykhaylo Demkiv, a financial analyst at the ICU, sums up the situation.
Останні публікації
Податковий VoxCheck. Правда та маніпуляції від Романа Насірова

VoxCheck проаналізував (стаття російською) тези з інтерв’ю голови ДФС Романа Насірова, які він дав наприкінці минулого року. Виявилось, що головний податківець часто помиляється, використовує невірні дані та маніпулює. Під час перевірки ми знайшли лише два випадки правди з 11 цитат та одну тезу лишили без вердикту.
 
Олігархи. Радше симптом, ніж причина кризи в Україні

Українською державою керують олігархи. Втім, вони є радше симптомом, аніж причиною кризи в країні. Саме тому успішна деолігархізація не допоможе досягнути реального прогресу, а лише спричиниться до появи нового покоління олігархів. Натомість, нам потрібна політична культура прозорості та підзвітності, пише (стаття російською) професор Бременського уніерситету Хайко Пляйнес.
 
Деолігархізація в Україні: невиконана обіцянка

Олігархічна система, що неодмінно передбачає неформальні зв’язки та корупційні стосунки між найвищими рівнями влади та олігархами, не зникла після Революції гідності. Вона лише трохи змінилась, адаптувавшись до нової політичної ситуації. Прискіпливий погляд на стосунки між владою та великим бізнесом показує (стаття російською), що всі заяви українських високопосадовців про деолігархізацію після Майдану є лише видаванням бажаного за дійсне.
 
Мета і завдання НБУ на 2017: одного інфляційного таргетування замало

Першочерговим завданням Національного Банку України (НБУ) є утримувати інфляцію низькою. Так визначено законом та принципами грошово-кредитної політики на 2017-2020 роки, запропонованими правлінням НБУ та недавно затвердженими Радою НБУ. Але чи задовольнить така мета громадськість? Аналізує (стаття російською) Заступник Голови Ради НБУ Тимофій Милованов.
 
іМоРе №51. Неоднозначний старт року: Антиреформи завадили індексу показати гідний результат

Індекс моніторингу реформ (іМоРе) залишається (стаття російською) на низькому рівні. Оцінка прогресу реформ за період з 19 грудня 2016 року по 8 січня 2017 року – лише +0,8 бала з +5,0 можливих. Прогрес зафіксовано у реформуванні державного управління, державних фінансів та бізнес-середовища. Хоча за цими напрямками прийнято низку прогресивних нормативних актів, значення індексу є невисокими через декілька антиреформ.
 
Прямі іноземні інвестиції в Україні: війна і мир

Запрошений редактор VoxUkraine Ростислав Аверчук досліджує (стаття російською) як війна вплинула на надходження прямих іноземних інвестицій в Україну та що потрібно робити уряду, аби усунути довгострокові перешкоди для притоку інвестицій. 
 
Українська катастрофа: в країні немає значної групи людей, чиї доходи зросли з 1989 року. Лекція Сергія Гурієва

Головний економіст ЄБРР представив (стаття російською) в Україні масштабне дослідження Transition Report 2016-2017, в якому детально з'ясовано, як перехід до ринкової економіки в різних країнах позначився на більшості жителів: їхньому добробуті, рівні задоволеності життям і навіть зрості.
 

Have a nice day!

Sincerely yours,
VoxUkraine
http://voxukraine.org/

Гарного дня!  

Завжди Ваш,
VoxUkraine
http://voxukraine.org/

 
Support VoxUkraine